“Acunetix” bilen web sahypasyny döwmegi saklamak: Sitehli saýt eýeleri üçin “Semalt” -dan peýdaly maslahatlar

Kiber jenaýatçylygy we has takygy, hakerler köpeldi. Hakerler hassalyk oýnunda has akylly we has kämilleşýärler. Olaryň şahsyýet hökmünde däl-de, eýsem ýakyn bir haker jemgyýeti hökmünde işleýändigini görkezýän habarlar peýda boldy. Bu ýerde size ukusyz gijeleri bermek üçin täze web programma çozuş ulgamlaryny ýerleşdirýärler we paýlaşýarlar. Bu web sahypalaryna we forumlara agza bolmak diňe saýlananlara degişlidir.

Her gün abraýly web sahypasynyň sahypalaryna zyýanly programma üpjünçiligi ýokaşan täze haker hüjümi hakda okaýarsyňyz. Bu hüjümler web sahypasyny açylýan ýere öwürýär. Hack edilen web sahypasyna girenleriň hemmesine kompýuterine girmek howpy ýokary.

Kiber jenaýaty näme üçin ösdi? Jogap gönümel; Elektron telekeçiligi alyp barmak üçin web esasly tehnologiýalaryň ulanylmagy hakerler üçin ajaýyp köpeliş meýdançasyny döretdi. Bu amaly programmalar müşderilere we üpjün edijilere üznüksiz birleşmäge mümkinçilik berýän bolsa, ozal näbelli howpsuzlyk howplary ýüze çykdy.

Web sahypaňyzyň hakerler tarapyndan nyşana alynmagynyň sebäpleri köp bolup biler. “ Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Igor Gamanenko, birneme seredip, soň özüňizi goramagyň usulyny gözlemegi teklip edýär.

Duýgur maglumatlary çykarmak üçin döwmek

Onlaýn ýagdaýda işleýän islendik iş, söwda arabasyndan, giriş sahypalaryndan, tabşyryş görnüşlerinden, dinamiki mazmundan we beýleki web programmalaryndan başlap käbir web programmalaryna eýe bolmalydyr. Bu web programmalary, gelýänlere maglumat bazasynda saklanýan gizlin maglumatlary döretmäge, tabşyrmaga we almaga kömek etmek üçin döredildi.

Siziň işiňiz gije-gündiziň dowamynda işleýändigi sebäpli, dünýäniň islendik ýerinden islendik adam serf edip biler. Gynansagam, islendik ygtybarly web programmasy hakerlere açyk gapy açýar. Maglumatlar bazasyna girip bilseler, uly kynçylyk çekýärsiňiz. Müşderileriňiziň şahsy we kredit kartoçkalarynyň jikme-jiklikleri satylyp ýa-da dünýäniň beýleki ýerlerine açylyp bilner. Hundredsüzlerçe kompaniýa bu duýgur maglumatlaryň paş edilmegi ýa-da ogurlanmagy sebäpli kanuny söweşlerde ýeňildi. Beýlekiler bolsa dükany ýapdylar. Hemmesi gyzyklanýan taraplaryň we müşderileriň ynamyny ýitirdi.

Fişing shemasyny durmuşa geçirmek üçin döwmek

Maglumat bazanyňyz awtonom we howpsuz bolansoň, hakerlerden howpsuz diýip pikir etmäň. Ulanyjylaryňyzy web sahypalaryňyza gönükdirilen 'zyýansyz' baglanyşyklara girmek üçin aldamak üçin web sahypaňyzy döwüp bilersiňiz. Ine, şeýdýärler: ulanyjy web hasabyňyza kod girizýärler, şonuň üçin ulanyjy fişing sahypasyna ugrukdyrylýar, soň bolsa bank hasaby maglumatlaryny almak üçin ulanylýar. Fişing tapylan islendik web sahypasy (diňe gurban bolsaňyzam) kazyýet işi üçin jogapkärçilik çekýär. Gymmat.

Zolak giňliginden hyýanatçylykly peýdalanmak

Zolak giňligi gymmat haryt bolup biler. Garakçy mazmuny paýlaşmak ýaly bikanun iş alyp barmak üçin hakeriň ulanmagy isleýän bir zady. Federal häkimiýetler kakylanda, käbirleri düşündirjek bolarsyňyz.

Görnüşi ýaly, web sahypaňyza islendik sebäp bilen girip bolýar. Ynanyň, ýa-da käbir hakerler diňe SEO maksatlary üçin web sahypaňyza aralaşmaýarmy? Kuer, şeýlemi?

Acunetix sizi gorar

“Acunetix” -i ulanyp, hakerlerden goraň. Çylşyrymly SQL sanjymlary we BMG-nyň web sahypasynda, Unitedurduň Birleşen Howpsuzlyk Ministrligi, Yahoo we Beýik Britaniýanyň Döwlet gullugy ýaly sahypalarda çap edilen hüjümler Acunetix ulanyp, öňüni alyp bolardy. Şu gün synap görüň. Ygtybarly bolarsyňyz.

send email